„fortes fortuna adiuvat” (Terencjusz 195 – 159 r. p.n.e.)

Godziny otwarcia : Pon - Pt: 8.00-20.00
  Kontakt : tel. 32 49 44 777 tel. 500 800 326

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADIUVAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres: 44100 Gliwice, ul. Kozielska 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573784, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon 362426968, NIP 6312658528.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADIUVAT Sp. z. o.o. możliwy jest pod adresem email (iod@rezonanspszczyna.pl).

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na czas świadczenia usług medycznych – diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 20 lat przewidziany Ustawodawstwem na podstawie Art. 29. 1. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Pani/Pana dane nie są udostępnianie innym podmiotom oraz nie są transferowane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana na potrzeby wykonania usług medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a w pozostałym zakresie dobrowolne, jednak odmowa podania danych, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania podczas świadczenia usług może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi przez ADIUVAT Sp z o.o. z tytułu niespełnienia wymogów Ustawodawcy

 

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@rezonanspszczyna.pl